Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Sklep Internetowy, zwany dalej Sklepem ? Sklep prowadzony przez Natalię Pinis, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Pinis Studio, ul. Elizy Orzeszkowej 6/5, 31-065 Kraków, NIP: 9372536859, REGON: 241721655, adres e-mail: natalia@papeteriaslubna.pl, numer telefonu: 504 943 828, przyjmujący zamówienia poprzez stronę: www.papeteriaslubna.pl;

b. Sprzedawca – Natalia Pinis, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Pinis Studio, ul. Elizy Orzeszkowej 6/5, 31-065 Kraków, NIP: 9372536859, REGON: 241721655;

c. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów;

d. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie;

e. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży międzyKlientem a Sklepem;

f. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem strony internetowej www.papeteriaslubna.pl, poczty elektronicznej na adres email ania@papeteriaslubna.pl lub natalia@papeteriaslubna.pl, na facebooku poprzez bezośrednią wiadomość do https://www.facebook.com/czarryandmarry/  ? zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

g. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość e-mail, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia, zgodnie z §4 ust.2 pkt. b;

h. Przyjęcie Zamówienia – wiadomości e-mail wysłana przez Sprzedawcę zawierająca: potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia, całkowity koszt realizacji Zamówienia oraz koszty dostawy, prośbę o potwierdzenie prawidłowości podanych informacji, a także odnośnik do niniejszego Regulaminu oraz do Polityki prywatności.

i. Umowa – złożone przez Klienta Zamówienie Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem, zaakceptowane przez Sprzedawcę.

2. Sklep zajmuje się wykonywaniem i sprzedażą papeterii ślubnej oraz oprawy wizualnej wesela. Szczegóły dotyczące zamawiania Produktów dostępne są na stronie Sklepu w zakładce Jak zamawiać oraz w §4 Regulaminu. Sklep oferuje zarówno Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie jak i Produkty nie wykonywane na indywidualne zamówienie.

§ 2 Usługi świadczone przez Sklep

Sklep świadczy Usługę zamawiania Produktów, dostępnych w ofercie Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony www oraz strony na facebooku.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest:

a) Podłączenie przez Klienta do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),

b) Posiadanie przez Klienta jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),

c) Posiadanie przez Klienta konta pocztowego e-mail.

§ 4 Warunki świadczenia usług

1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej, facebooka i strony internetowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 19:00.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży:

a) Klient ma kilka sposóbów, aby złożyć Zamówienie.

 • Przez sklep internetowy – www.papeteriaslubna.pl
 • Przez wiadomość email – natalia@papeteriaslubna.pl
 • Przez wiadomość na Facebooku – facebook.com/czarryandmarry

Do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, Klient ma możliwość w każdej chwili uzupełnić swoje Zamówienia o indywidualne uwagi. Zasady dotyczące personalizacji zaproszeń są opisane na stronie Personalizacja zaproszeń

Dokładne informacje, jakie powinno zawierać Zamówienie, a także całość procesu uzgadniania przedmiotu Zamówienia opisane są na stronie Jak zamawiać.

Sprzedawca po złożeniu Zamówienia przez Klienta potwierdza jego otrzymanie w formie pisemnej – np. drogą mailową. Takie potwierdzenie, nie oznacza jeszcze rozpoczęcia prac projektowych czy produkcyjnych, a jedynie odbiór wiadomości o nowym zamówieniu.

c) Po uzgodnieniu drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem Facebooka, wszelkich istotnych elementów związanych z Zamówieniem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje drogą pisemną – np. poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej:

i. potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia

Ii. prośbę o akceptację wyceny, jeśli Zamówienie nie było złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego

iii. prośbę o potwierdzenie prawidłowości podanych informacji,

iv. Regulamin

3. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta otrzymania wiadomości, o której mowa w ust.3 pkt. c powyżej, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta.

4. Klient, potwierdzając Przyjęcie Zamówienia, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5. Wszelkie informacje dostępne na stronie Sklepu są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Produktu.

6. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek.

7. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.

8. W czasie składania Zamówienia należy podać niezbędne do wykonania Umowy i dostarczenia przesyłki dane.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłki.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych bądź informacji, które mają zostać umieszczone w treści Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie.

11. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Sposób i termin zapłaty

1. Formą płatności za zamówienie jest przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 47 1090 2590 0000 0001 4406 0544 ; Santander Bank

2. W tytule przelewy należy podać numer Zamówienia przesłany w wiadomości e-mail przez Sprzedającego.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na koncie Sklepu należności Klienta stanowiącej cenę całkowitą kosztu dostawy oraz kosztu Zamówienia, wynikającą z wartości Zamówienia złożonego przez Sklep Internetowy lub – w przypadku indywidualnej wyceny mailowej – potwierdzoną w Przyjęciu Zamówienia

§ 6 Dostawa Produktów

1. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Koszty dostawy ponosi Klient.

3. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane na stronie Sklepu, a także zostaną potwierdzone przez Sklep w korespondencji elektronicznej.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:

a) Przesyłka kurierska InPost

b) Odbiór przesyłki w Paczkomacie Inpost

c) Odbiór osobisty, po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca odbioru ze Sprzedawcą. Miejsce odbioru może być zlokalizowane wyłącznie na terenie wskazanym w trakcie procesu płatności.

5. Termin realizacji Zamówienia i wysyłki Produktu do Klienta uzależniony jest od wielkości oraz specyfiki Zamówienia. Termin realizacji Zamówienia i wysyłki zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.

§ 7 Odstąpienie od umowy w przypadku Klientów, będących konsumentami

1.Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient otrzymał Produkt.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Klient, odstępujący od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, ponosi koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

6. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zaproszenia personalizowane);

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje Produktów:

a) Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową.

b) 2. Reklamację należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: natalia@czarrymarry.pl

c) W reklamacji należy wskazać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

d) Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu:

a) Klient może również zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i na adres: Natalia Pinis Studio, ul. Elizy Orzeszkowej 6/5, 31-065 Kraków albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: natalia@czarrymarry.pl

b) W reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji oraz dane osoby reklamującej (imię, nazwisko, adres, telefon).

c) Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Zapoznaj się z Polityką prywatności niżej dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

4. Klient, będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, takich jak:

a) Mediacja prowadzona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej,

b) Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej,

c) Inne instytucje udzielające pomocy konsumentom ? szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego rzecznika konsumentów.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do fotografowania i publikowania w celach marketingowych projektów i elementów zamówienia wykonanych na zlecenie Klienta.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2019 roku.

Administrator danych osobowych “Administrator”

Polityka prywatności

 Polityka prywatności Sklepu czarry&marry papeteriaslubna.pl "Sklep"

Drogi Użytkowniku!

To dla nas ważny, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Dlatego też poniżej prezentujemy informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep.

Administrator danych osobowych “Administrator”

Natalia Pinis, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Pinis Studio wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów:

Natalia Pinis Studio
Elizy Orzeszkowej 6/5
31-065 Kraków
NIP: 9372536859
REGON: 241721655

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień

Podstawa przetwarzania:

 •  Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 •  Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 •  Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 •  Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 •  Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 •  Nasz prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na:
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
  • badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy – np. wykonania projektu lub nadania paczki.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Zamieszczanie treści w Sklepie

Jeśli będziesz na przykład korzystać z komentarzy, część Twoich danych, takich jak:

 • nick
 • imię
 • nazwisko
 • miejscowość

będzie widoczna dla innych użytkowników Sklepu.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 •  przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 •  ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony
 •  cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 •  zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 •  dostępu do Twoich danych osobowych
 •  ich sprostowania
 •  usunięcia
 •  ograniczenia przetwarzania
 •  przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:

 •  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją ? wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ciasteczka

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies ciasteczek. Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia komputera, telefonu, itd.
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 •  podmiot realizujący dostawę towarów
 •  hostingodawca
 •  biuro księgowe
 •  podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 •  podmiot zapewniający usługi marketingowe dla Sklepu
 •  portale społecznościowe
 •  podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
natalia@papeteriaslubna.pl

KALENDARZ JUŻ PRAWIE PEŁNY....Powoli zamykamy sezon 2022

Kochani, nasz kalendarz prac na lato 2022 jest już prawie pełny!

Przed złożeniem zamówienie napiszcie do nas maila z pytaniem o dostępność Waszego terminu.